İbrahim Özbek


10 SORUDA VERGİ AFFI


HANGİ BORÇLAR YASA KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ?

1-     213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alcakları

2-     2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

3-     30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

4-     30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği düzenlenen cezalar

5-     5539 sayılı Karayolları kanunu,  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluşları hk kanun lar gereğince düzenlenen adli ve idari para cezaları

6-     4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.

7-     Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununca düzenlenen idari para cezaları, prim alacakları.

8-     BELEDİYELERİN ALACAKLARI

213 Sayılı V.U.K. kapsamına giren alacaklar

6183 Sayılı kanun kapsamına giren alacaklar

Belediyelerin ücret alacakları

Belediyelerin su alacakları

Büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları.

VERGİ VE SSK BORCUNU YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN ?

6736 sayılı Kanundan yararlanarak Vergi ve ssk borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler en son 31 Ekim 2016 kadar müracaat etmek ve ilk taksitini  30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemek zorundadır.GEÇ MÜRACAAT EDENLERİN DAHA GEÇ TAKSİT ÖDEMESİ OLACAK DİYE BİR HURAFE YE İNANMAYIN 
Herkes için ilk taksit tarihi  Vergi borçlarında 30 Kasım 2016  SSK borçlarında 31 Aralık 2016

VERGİ DAİRELERİNE HANGİ BORÇLAR İÇİN BAŞVURULACAK ?

30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilenaskerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) için vergi dairelerine müracaat edilecek.

ÖNCEKİ TAKSİTLERİMİ YAPILANDIRABİLİRMİYİM ?

2014 YILINDA ÇIKAN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORCUNU YAPILANDIRARAK ÖDEMELERİNE DEVAM EDENLER.!

2014 yılında 6552 sayılı kanun kapsamında borcunu yapılandırarak taksitlerini ödemeye devam eden mükellefler talep etmeleri halinde 6736 SAYILI KANUNDAN YARARLANABİLİRLER.Her iki kanunda da hesaplama Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanmış ve tecil taksit katsayılarıda birbirine çok yakındır.ESKİ TAKSİTLENDİRMEYİ bozdurarak yenisini yapmak bir maddi avantaj veya dez avantaj SAĞLAMAMAKTADIR Taksit tutarınız çok yüksek ise ve süreyi uzatmak isterseniz 6736 SK yararlanmanız menfaatinize olacaktır.

ELEKTRİK BORÇLARINA YAPILANDIRMA VARMI ?

Belediyelerin vatandaştan su, atık su gibi alacaklarına 6736 sayılı Af kanununda yer verilmesine karşın  elektrik borçlarına herhangi bir yapılandırma bulunmamaktadır.

TAKSİTLER NASIL OLACAK ?

Mükellefler 6736 sayılı kanundan yararlanarak Müracaat tarihinde Vergi aslı ve Fer`ileri ile birlikte 1.000 Tl olan borcunu

1.045.- Tl / 6 ay = 174.17 Tl taksitlerle 1.045,02,- Tl olarak
1.083.- Tl / 9 ay = 120,33 Tl taksitlerle 1.082,97,- Tl olarak
1.105,- Tl / 12 ay = 92,08 Tl taksitlerle 1.104,92,- Tl olarak
1.150,- Tl / 18 ay = 63,89 Tl taksitlerle 1.150,02,- Tl olarak ödeyebilir. ( Taksitler 2 ayda bir ödenecektir.)

HACİZLER KALKACAKMI ?

6736 S.Kanuna göre, Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların, ödenmemiş taksitlerin yapılandırma öncesi tutarını karşılayacak değerde olması şartıyla ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Şahsi düşünceme göre yapılandırılan borç yenilenmiş ve hukuken yeni ödeme vadelerine sahip yeni bir hukuki sözleşmedir. İdarenin Mükellefin borcunu vadesinde ödeyip ödemediğine bakmaksızın peşinen `` Ödemezse `` düşüncesi ile HACZİNİ KALDIRMAMASI hukuki değildir....!

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ VARMI ?

6736 Sayılı Kanunun 10 maddesi hükmüne göre borcun tamamının ilk taksit süresinde ödenmesi kaydıyla % 50 indirim uygulanacaktır.

Örneğin Taksit talebi tarihinde 10.000 Tl Vergi aslı
3.000 Tl Fer`i (Hesaplanan Üfe )
Borcunun 30 kasım 2016 tarihine kadar ödemek istemesi halinde
Fer`i alacağın % 50 si indirilecek ve toplamda 11,500 Tl ödeyecektir.

BU KANUNDAN NE AVANTAJLARIM OLACAK ?

Kanunda belirtilen sürelerde ödemek kaydı ile:

1-     Vadesi geçmiş borçlarınızı Gecikme faizi, gecikme zammı yerine çok daha düşük olan Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacak farka göre ödeyeceksiniz.

2-     ÖDENMEMİŞ Vergi aslına bağlı cezalarının tamamın tahsilinden vazgeçilecek

3-     Ödenmemiş Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50 sinin tahsilinden vazgeçilecek

4-     SSK da idari para cezalarının % 50 sinin tahsilinden vazgeçilecek

KREDİ KARTI İLE ÖDEYEBİLİRMİYİM ? ??

Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Gelir idaresi Başkanlığı  internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden yapılabilir. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.

YAPILANDIRMA NE ZAMAN BOZUZULUR ?

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden
bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise engeç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

İbrahim Özbek
S.M. Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi